(1)
Lardín i Oliver, A. Els Treballadors Industrials De Catalunya I El PSUC (1938-1959). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2006, 273-286.