(1)
González Guardiola, J. Cos I Ombra. Una Aproximació fenomenològica. Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2007, 95-108.