(1)
Maria Bech, J. La Intencionalitat Operant (<i>fungierende Intentionalität</I>). Anuari de la Soc. Catalana Filos. 2016, 117-131.