HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista Catalana de Sociologia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

Enviament d’articles


L’enviament  dels originals es farà a través del sistema en línia registrant-se en el portal de l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) a través de la Revista Catalana de Sociologia http://revistes.iec.cat/index.php/RCS i gestionar directament la tramesa a MENU>TRAMESES EN LÍNIA.
Els articles enviats a la revista no han d’haver estat publicats anteriorment i que no es troben en procés de revisió en cap altra publicació.

Presentació dels treballs

Els documents s’han d’enviar en format Microsoft Word. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman cos 12, l’espai interlineat del text a 1,5 i justificat. Els marges de 2,5 cm (esquerre, dret, superior i inferior). Les pàgines han d’estar numerades al peu.

Totes les seccions de l’article incloent el resum, les notes i la bibliografia, han de seguir aquest format. La longitud total de l’article, incloent-hi tots els apartats que es detallen a continuació, no ha de sobrepassar les 6.000 paraules (aproximadament 20 pàgines).

El text s’estructurarà en apartats amb encapçalaments descriptius numerats en diferents nivells:

Nivell 1.
 1. Alineat a l’esquerra, negreta,minúscula
Nivell 2.
1.1. Alineat a l’esquerra, minúscules
Nivell 3.
1.1.1.: Tabulat, minúscula

Els articles es presentaran en llengua catalana i s’admetran articles en llengua anglesa. Es podran presentar originals en altres llengües que seran traduïts al català a criteri de l’Equip Editorial.

Els originals es presentaran de la manera que es detalla a continuació:

1-. Pàgina inicial : Títol, autors, institució, dades de contacte. Resum i paraules clau
2-. Article
3-. Taules i figures (si s’escau)

1-.Pàgina inicial

Títol, autors, institució, dades de contacte: Tots els originals inclouran una primera pagina que s’ha d’enviar com a document per separat per assegurar la revisió cega. Aquesta ha d’incloure el títol complet de l’article en català i anglès, nom i cognoms de l’autor o autors, institució d’afiliació, adreça postal institucional, telèfon, adreça de correu electrònic i la indicació de la persona amb qui es mantindrà la correspondència en el cas que n’hi hagi més d’un.

Resum i paraules clau: En un segon document s’inclourà un resum 200 paraules i entre 3 i 6 paraules clau. El resum i les paraules claus s’enviaran en llengua catalana i anglesa. El resum ha de recollir, l’objectiu de l’article i la principal aportació, resumint de forma precisa el contingut del treball.

Tots els articles inclouran entre 3 i 5 paraules claus fent servir els codis UNESCO.

2-. Article

En segon lloc, s’adjuntarà el document  cos de l’article que inclourà els següents apartats:

Resum : L’article anirà precedit del títol en català i anglès, el resum de 200 paraules i les paraules clau en català i anglès, evitant posar qualsevol text que pugui identificar l’autor o autors.

Cos de l’article : Els articles presentats han de seguir una estructura formal on consti una introducció on s’expliqui l’objectiu i l’aportació de l’article; un apartat on constin les fonts i la metodologia; el desenvolupament del treball amb els resultats i discussions, les conclusions i bibliografia.

Bibliografia : Tots els articles inclouran un llistat de referències bibliogràfiques seguint el següent format de citació

Per als llibres

COGNOM, Nom (any). Títol de llibre. Lloc de l’Edició: Editorial

Exemple:
SEMPERE, Joaquim (2009). Mejor con menos. Barcelona: Crítica

CASTELLS, Manuel; SUBIRATS , Marina (2007). Mujeres y hombres. ¿Un amor imposible?. Madrid: Alianza Editorial

Per als capítols de llibres

COGNOM, Nom (any). “Capítol del llibre”,  a  COGNOM, Nom (p) o (Coord). Títol de llibre. Lloc de l’Edició: Editorial. Pàgina inicial-pàgina final.

Exemple
CASTRO, Teresa. (2004). “El escenario demográfico internacional: retos presentes y futuros posibles”, a LEAL, Jesús. (Coord.). Informe sobre la situación demográfica en España. Madrid: Fundación Fernando Abril Martorell, pp. 29-58.

Per als articles de revistes

COGNOM, Nom (any). “Títol de l’article”. Revista, núm. , p .inicial-final

Exemple
PARELLA, Sònia (2000). «El trasvase de desigualdades de clase y etnia entre mujeres: los servicios de proximidad». Papers, núm. 60, p. 275-289


Les citacions bibliogràfiques: que hagin de figurar dins del text s’han de posar entre parèntesis de la manera següent (Cognom, any, pàgina inicial-pàgina final) Ex: (Flaquer, 1999, 15-41)


Notes: Preferiblement seran notes al final, estaran numerades i no inclouran referències bibliogràfiques sinó aclariments de contingut.


3-. Taules i figures

Taules i figures : Les taules i les figures (gràfics, mapes, fotografies o altres il.lustracions) es presentaran en fitxers separats del text . Han d’anar numerats de forma consecutiva segons apareixen al text. Al text s’indicarà el lloc on correspon la inserció de cada taula o figura. Han d’estar en format TIFF o JPEG amb una resolució mínima de 300 ppp. Hi ha de figurar el títol i la font.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word.
 3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman cos 12, l’espai interlineat del text a 1,5 i justificat. Els marges de 2,5 cm (esquerre, dret, superior i inferior). Les pàgines han d’estar numerades al peu.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a la Revista Catalana de Sociologia per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

 1. Els autors cedeixen a l’Associació Catalana de Sociologia (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a la Revista Catalana de Sociologia.
 2. Els autors responen davant l’Associació Catalana de Sociologia de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l'obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. l’Associació Catalana de Sociologia està exempta de tota responsabilitat derivada de l'eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari en el text o en el material gràfic- a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s'autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d'abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s'informa que, amb l'acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la Revista Catalana de Sociologia.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l'IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s'utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la Revista Catalana de Sociologia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d'autors. Els autors poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l'adreça dades.personals@iec.cat, en què s'especifiqui de quina publicació es tracta.

 Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 

ISSN: 2013-5149 (ed. electrònica)

 

Revista indexada a: DIALNET, RESHIN-RECS, RACOREDIB