HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista Catalana de Musicologia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS PER A L’EDICIÓ

1. Els articles han de ser inèdits i no han d’haver estat aprovats per a la seva publicació en altres revistes.

2. Els articles es poden escriure en català, castellà, anglès, francès o italià i s’han d’enviar en format de Word (DOC o DOCX) a l’adreça electrònica revistamusicologia@correu.iec.cat.

3. Els originals s’han de presentar en lletra Times New Roman de 12 punts i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’1,5 punts.

4. Els articles han de tenir una extensió d’entre 15.000 i 75.000 caràcters amb espais. Totes les pàgines han d’anar numerades correlativament.

5. Els articles han d’anar precedits d’una primera pàgina en la qual hi ha de constar la informació següent: • Títol de l’article. • Nom i cognom(s) de l’autor o autors. • Afiliació institucional. • Adreça electrònica. • Perfil acadèmic o un currículum breu (màxim quatre línies). • Un resum en la llengua de l’article (màxim 1.100 caràcters amb espais), i també en català i en anglès si la llengua no és cap d’aquestes. • Entre cinc i deu paraules clau per a la indexació de l’article, les quals s’haurien d’extreure, si és possible, de tesaurus o diccionaris d’especialitat. Cal traduir les paraules a les llengües dels resums.

6. Les referències bibliogràfiques incloses en el text s’han de referenciar en nota a peu de pàgina amb la informació abreujada, segons el model següent: Higini ANGLÈS, La música a Catalunya fins al segle XIII, p. 79. Joaquim GARRIGOSA I MASSANA, «Música i religió», a Perspectiva musical de Catalunya des de la Revista Musical Catalana (1904-2008), 2009, p. 155-182. Romà ESCALAS I LLIMONA, «Tres claviorgues d’un mateix constructor a Nova York, Moscou i Barcelona», Revista Catalana de Musicologia, núm. II (2004), p. 21-40. Revista Catalana de Musicologia 2

7. Cal incloure una llista de bibliografia, ordenada alfabèticament pel cognom, al final de l’article d’acord amb les normes habituals en les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans (http://criteria.espais.iec.cat/2016/05/18/4-1-criteris-per-a-la-composicio-dela-bibliografia-any-de-publicacio-al-darrere/):

• Llibres i capítols de llibre ANGLÈS, Higini. La música a Catalunya fins al segle XIII. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans: Biblioteca de Catalunya, 1935. GARRIGOSA I MASSANA, Joaquim. «Música i religió». A: ESCALAS I LLIMONA, Romà. Perspectiva musical de Catalunya des de la Revista Musical Catalana (1904- 2008). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2009, p. 155-182.

En el cas que es tracti d’un llibre o d’un capítol d’un llibre en línia, la referència s’ha de compondre de la manera següent: PLA I GARRIGÓS, Adolf. Frederic Mompou: música i pensament. La fluïdesa de l’ésser i la creativitat musical (1893-1987) [en línia]. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art i de Musicologia, 2015. [Consulta: 13 abril 2017]. LÓPEZ-CANO, Rubén.; SAN CRISTÓBAL, Úrsula. «El dilema de la investigación artística». A: Investigación artística en música: Problemas, métodos, experiencias y modelos [en línia]. Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, 2014. [Consulta: 17 abril 2017].

En el cas que es tracti d’un llibre o d’un capítol d’un llibre publicat en doble suport, s’ha de compondre la referència com si fos imprès, i afegir-hi al final «També disponible en línia a:», seguit de la localització entre angles i la data de consulta: • Articles de revista ESCALAS I LLIMONA, Romà. «Tres claviorgues d’un mateix constructor a Nova York, Moscou i Barcelona». Revista Catalana de Musicologia, vol. II (2004), p. 21-40. Revista Catalana de Musicologia 3

En el cas que es tracti d’un article d’una revista en línia, la referència s’ha de compondre de la manera següent: REHDING, Alexander. «Instruments of music theory». Music Theory Online [en línia], vol. 22, núm. 4 (desembre 2016). [Consulta: 8 març 2017]. En el cas que es tracti d’un article d’una revista publicat en doble suport, s’ha de compondre la referència com si fos imprès, i afegir-hi al final «També disponible en línia a:», seguit de la localització entre angles i la data de consulta: GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. «El pare Robert de la Riba, figura cabdal de la música per a orgue en la Catalunya del segle XX». Revista Catalana de Musicologia, núm. IX (2016), p. 243-260. També disponible en línia a: < http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000244/00000032.pdf> [Consulta: 13 abril 2017].

8. Les notes han d’anar al peu de la pàgina on figura la crida, que s’ha de compondre amb xifres aràbigues volades i amb una lletra de 10 punts.

9. Les citacions textuals s’han de posar entre cometes (« ») dins del text si són més curtes de tres línies. Si són més llargues, caldrà escriure-les en un paràgraf a part, en lletra de 10 punts i sense cometes.

10. En el cas que hi hagi figures, s’han de presentar numerades correlativament en format JPEG o TIFF, han de tenir una resolució mínima de 300 ppp i s’han d’enviar en arxius electrònics independents. En el cas de gràfics o taules, s’han de presentar amb el format original d’Excel o de Word, i han d’anar numerats correlativament. També s’haurà d’indicar el lloc exacte on han d’anar dins del text. Cadascuna de les il·lustracions ha de tenir un text explicatiu que inclogui detalls de la font de procedència: la llista d’aquests textos, degudament numerats, s’ha d’adjuntar en un document a part en format DOC o DOCX.

11. Per garantir la qualitat dels treballs que es publiquen, la Direcció i el Consell de Redacció de la revista sotmet els articles rebuts a l’informe d’experts en cada matèria. Revista Catalana de Musicologia 4

Responsabilitats i drets d’autor

Els autors cedeixen els drets de reproducció dels seus textos a la REVISTA CATALANA DE MUSICOLOGIA. Pel que fa a les imatges, és responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris quan aquestes estan subjectes a copyright. Els treballs publicats són responsabilitat dels seus autors. La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats. Qualsevol reclamació s’ha de fer als autors del treball causant del conflicte. La REVISTA CATALANA DE MUSICOLOGIA és una revista d’accés obert i els seus continguts estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. 

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a la Revista Catalana de Musicologia per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

 1. Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Musicologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a Revista Catalana de Musicologia
 2. Els autors responen davant la Societat Catalana de Musicologia, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. La Societat Catalana de Musicologia, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. La Revista Catalana de Musicologia no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la Revista Catalana de Musicologia.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la Revista Catalana de Musicologia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2013-3960 (edició electrònica); 1578-5297 (edició impresa).