HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l'anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l'Institut d'Estudis Catalans. D'acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l'ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles inèdits en els camps de la sociologia de la llengua, l'antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Les persones destinatàries de la revista són tant especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d'impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d'Informació de l'Avaluació de Revistes (MIAR) i s'indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca l'Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistic Bibliography i té la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat.

Des de la seua fundació (1976) i fins al número 14/15 (2000) la revista va ser dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n'és el director. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L'ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament», el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur», el 22 (2012) a «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i «Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil», el 23 (2013) a «La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana», el 24 (2014) a «Les ideologies lingüístiques», el 25 (2015) a «L'avaluació de la implantació de la normativa lingüística», el 26 (2016) a «Les llengües en les TIC», el 27 (2017) a «La transmissió lingüística intergeneracional», el 28 (2018) a «Llengua i poder», el 29 (2019) a «La llengua catalana i la mundialització», el 30 (2020) a les «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants», el 31 (2021) a «L'estandardologia comparada: teoria i pràctica» i el 32 (2022) a «L'avaluació de les polítiques lingüístiques».

 

Política de seccions

Secció Monogràfica

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció Miscel·lània

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Editors/es
 • Maria Sabaté Dalmau, Universitat de Lleida
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. L’avaluació de les polítiques lingüístiques

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. L'estandardologia comparada: teoria i pràctica

Número 31 (2021) - Monogràfic: «L'estandardologia comparada: teoria i pràctica»
Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Joan Costa carreras, Universitat Pompeu Fabra
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants»


Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. «Llengua i poder»Editors/es
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. La transmissió lingüística intergeneracional


Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)


Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Implantació de la normativa lingüística

Jornada d'Estudi de la Implantació de la Normativa.

 


Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Entrevistes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Llindar

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part I. Dades

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Annex

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part II. Legitimació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part III. Actuacions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part IV. Comunicacions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part V. Articles de tema lliure

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part VI. Ressenyes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessions de Seminari

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Documents

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Resums

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Grup Català de Sociolingüística

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Tema monogràfic

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica I. Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. La llengua catalana i la mundialització

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

[Altres]

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes de recerca

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

In Memoriam

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Llengua i economia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Revisió interna d'articles

El Consell Editorial considerarà el treball per a la publicació desprès d'una primera valoració editorial consistent a comprovar: a) l'adequació a l'àmbit temàtic i l'interès de l'article en funció dels criteris editorials de la revista; b) el compliment dels requisits de presentació formal, exigits per la revista.

Revisió externa d'articles

Un cop l'article s'hagi considerat apte per a la publicació, serà enviat a avaluar per part de dos o més revisors experts, externs o del Consell Científic, de manera confidencial i anònima (cec o doble cec). Seran sotmesos a revisió aparellada externa els articles originals, les comunicacions curtes i les revisions. En el cas de judicis dispars entre els dos avaluadors, el treball es remetrà a un tercer avaluador.

Criteris de selecció de revisors

La selecció dels revisors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional, incloent-hi especialistes tant d'origen nacional com internacional. Entre els revisors poden figurar ocasionalment membres del Consell Científic.

Criteris de política editorial

El Consell Editorial de la revista es reserva els drets d'acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d'introduir modificacions d'estil o retallar els textos que sobrepassin l'extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l'acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat: text totalment original, informació valuosa, repetició de resultats coneguts; b) actualitat i novetat; c) rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes concrets; d) significació per a l'avenç del coneixement científic; e) fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada;
) presentació: bona redacció, organització (coherència lògica i presentació material).

Procés de publicació

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, s'enviarà a l'autor principal la notificació d'acceptació o rebuig de la publicació del treball.

 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Lliure de càrregues als autors

Aquesta revista no cobra càrregues als autors ni per processament dels articles (APC) ni per la seua publicació.

 

Declaració d'ètica i males pràctiques de la publicació

Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC) és una revista de recerca sociolingüística catalana. És la revista oficial de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), adscrita a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), un organisme de recerca acadèmica, científica i cultural dedicat a aspectes de la cultura catalana.

TSC es compromet a garantir l’ètica i la qualitat dels articles publicats a la seva revista, de conformitat amb el Codi de conducta i directrius de bones pràctiques per a editors de revistes del Committee on Publication Ethics (COPE).

1. Equip editorial
TSC està supervisada per un Director, un Comitè Editorial, un Comitè de Continguts i un Comitè Científic, format per persones expertes reconegudes en la matèria, els noms i afiliacions dels quals es proporcionen al lloc web de la revista. La informació de contacte dels membres editors també es proporciona al lloc web de la revista.
La relació entre l'IEC, el Director de la revista i l'equip editorial del TSC es basa en el principi d'independència editorial. L’equip editorial determina quins articles s’han de publicar en funció de la seva qualitat i idoneïtat, sense interferències de l’equip editorial.

2. Taxes
Les tarifes o càrrecs necessaris per al processament de manuscrits i/o la publicació de materials a TSC s’indiquen clarament al lloc web de la revista.

3. Sobre l’autoria i la responsabilitat
L’admissió o no admissió d’una tramesa es basa en la importància, l’originalitat i la claredat de l’article o de la contribució, així com en la validesa de l’estudi i la seva rellevància d’acord amb els objectius i la missió de TSC.
L’equip editorial pot rebutjar directament els treballs rebuts, sense recórrer a un procés de revisió externa, si els considera inapropiats perquè no compleixen el nivell de qualitat exigit, no coincideixen amb els objectius científics o editorials de les revistes o presenten evidències de males pràctiques. També es reserva el dret de retirar articles un cop publicats si posteriorment demostren una manca de fiabilitat a causa d’errors involuntaris o males pràctiques. Si només una part de l'article conté un error, es corregirà mitjançant una nota editorial o una errata. En cas de controvèrsia, les revistes demanaran a la persona responsable les explicacions i proves pertinents per aclarir el cas i prendran una decisió final.
L’equip editorial és imparcial a l’hora de tractar els treballs enviats i respectarà la independència intel·lectual de l’autoria. Es respecta el seu dret a respondre si han estat revisats negativament.
Les responsabilitats de l’autoria  són les següents:
- participar en el procés de revisió per parells
- haver contribuït significativament a la investigació
- comprometre’s a la correcció d’errors
- proporcionar llistes de referències
- fer constar qualsevol suport financer rebut
- no publicar la mateixa recerca en més d'una revista.

4. Revisió per parells
Els enviaments a TSC són sotmesos a una revisió per iguals, per part d'almenys dues persones expertes externes, tal com es descriu al lloc web de la revista. El procediment de doble cec garanteix l’objectivitat de la revisió.
L’equip editorial es compromet a garantir que els revisors seleccionats siguin aptes i capaços de jutjar les obres sense interessos competitius amb els autors. S'espera que els revisors declarin qualsevol possible conflicte d'interessos i considerin l'estudi que revisen com un document confidencial fins que no es publiqui. En cap cas poden difondre ni utilitzar informació, detalls, arguments o interpretacions continguts en el text objecte de revisió, per al seu propi benefici o per al d’altres persones, ni amb l’objectiu d’afavorir o perjudicar tercers. En les seves revisions, s’espera que els revisors assenyalin els treballs publicats rellevants que no s’han citat.

5. Codi ètic de la publicació
El TSC s’esforça per respondre a les necessitats dels lectors i autors i per millorar constantment les publicacions. Disposa de processos per garantir la qualitat dels materials publicats i garanteix la llibertat d’expressió i la integritat del contingut acadèmic i impedeix que els interessos de tercers o corporatius comprometin els seus estàndards ètics i intel·lectuals.
Es prendran mesures raonables per identificar i evitar la publicació d’articles associats a males conductes de la recerca. En el cas que TSC tingui coneixement d'al·legacions de males pràctiques, es prendran les mesures adequades d'acord amb les directrius de la COPE. Quan sigui necessari, es publicaran correccions, aclariments, retractacions i / o disculpes.

6. Copyright i accés
La informació sobre drets d’autoria i llicències es descriu clarament al lloc web de la revista. També s’hi descriu com es pot accedir a la revista i als articles individuals, juntament amb les tarifes associades.

7. Arxivament
TSC utilitza el sistema de codi obert LOCKSS (lots of copies keep stuff safe) desenvolupat per la Universitat de Stanford per a crear un sistema d’arxivament distribuït per les biblioteques participants, que creen arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració.

8. Propietat i gestió
La informació sobre la propietat i la gestió de la revista TSC s’indica clarament al lloc web de la revista. La revista TSC no utilitza noms que enganyin els possibles autors i editors sobre la naturalesa del propietari de la revista.

9. Lloc web
Es garanteixen uns estàndards ètics i professionals alts en el manteniment del lloc web de la revista TSC i del seu contingut.

10. Calendari de publicació
TSC es publica cada any i està disponible en format paper, i en línia en format digital en format PDF.

11. Nom de la revista
El nom de la revista, Treballs de Sociolingüística Catalana, és únic i no es pot confondre fàcilment amb el nom de cap revista existent, ni portarà a confusió els possibles autors i lectors sobre els orígens de la revista o l’associació amb altres revistes.

 


Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i en anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

ISSN: 2013-9136 (edició electrònica); 0211-0784 (edició impresa).

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d'impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d'Informació de l'Avaluació de Revistes (MIAR) i s'indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca JCR (ESCI, WoS), la màxima avaluació en el sistema CARHUS, i ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconoixement de la qualitat editorial i científica. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access Journals, Periodicals Index Online, Linguist list, RACO, Latindex i Dialnet.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).