HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC) és, des del 1977, l'anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans, Grup Català de Sociolingüística), filial de l'Institut d'Estudis Catalans. D'acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l'ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són, doncs, benvinguts a la revista tots els articles i col·laboracions inèdits dins dels camps de la sociologia de la llengua, l'antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i la planificació lingüístiques, el dret lingüístic, etc., especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana.

Els destinataris de la revista són tant els especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com els ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Hi són convidades totes les aportacions teòriques, empíriques i metodològiques que poden ajudar a entendre millor un camp tan vast com ho és la sociolingüística. Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format de paper i electrònic que actualment té una periodicitat anual.

Es pot accedir al contingut de la revista mitjançant l'enllaç http://revistes.iec.cat/index.php/TSC. Des de la fundació i fins al núm. 14-15 (2000), la revista va ser dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per l'Editorial Tres i Quatre. A partir del número següent, s'encarregà de l'edició material l'Institut d'Estudis Catalans: el núm. 16 (2002), sota la direcció de Francesc Vallverdú i Emili Boix, i des del núm. 17 sota la direcció d'Emili Boix únicament.

Pel que fa al contingut de cada monogràfic, el número 14-15 (2000) és dedicat als Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans; el núm. 16 (2002), a Llengua i societat al País Valencià; el núm. 17 (2003), a L'ús oral del català. Dades, reflexions i propostes; el núm. 18 (2004), a La situació sociolingüística a les Illes Balears; el núm. 19 (2006), a La situació sociolingüística a Andorra; el núm. 20 (2010), a Llengua i ensenyament; el núm. 21 (2011), a La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur; el núm. 22 (2012), a Els usos lingüístics a Catalunya. Un estat de la qüestió; el núm. 23 (2013), a La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana; el núm. 24 (2014), a Les ideologies lingüístiques, i el núm. 25 (2015), a L'avaluació de la implantació de la normativa lingüística.

 

Política de seccions

TSC 30. Secció monogràfica. «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants»

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 30. Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 29. Secció monogràfica. «La llengua catalana i la mundialització»

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 29. Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. «Llengua i poder»

Editors/es
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció miscel·lània

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. La transmissió lingüística intergeneracional

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 26. Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Implantació de la normativa lingüística

Jornada d'Estudi de la Implantació de la Normativa.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 25. Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 24. Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

TSC 23. Secció miscel·lània.

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció Miscel·lània

Editors/es
 • Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
 • Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Editors/es
 • Maria Sabaté Dalmau, Universitat de Lleida
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Secció Monogràfica

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Entrevistes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Llindar

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part I. Dades

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Annex

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part II. Legitimació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part III. Actuacions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part IV. Comunicacions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part V. Articles de tema lliure

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Part VI. Ressenyes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessions de Seminari

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Documents

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Resums

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Grup Català de Sociolingüística

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

TEMA MONOGRÀFIC

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica I. Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica. La llengua catalana i la mundialització

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Revisió interna d'articles

El Consell Editorial considerarà el treball per a la publicació desprès d'una primera valoració editorial consistent a comprovar: a) l'adequació a l'àmbit temàtic i l'interès de l'article en funció dels criteris editorials de la revista; b) el compliment dels requisits de presentació formal, exigits per la revista.

Revisió externa d'articles

Un cop l'article s'hagi considerat apte per a la publicació, serà enviat a avaluar per part de dos o més revisors experts, externs o del Consell Científic, de manera confidencial i anònima (cec o doble cec). Seran sotmesos a revisió aparellada externa els articles originals, les comunicacions curtes i les revisions. En el cas de judicis dispars entre els dos avaluadors, el treball es remetrà a un tercer avaluador.

Criteris de selecció de revisors

La selecció dels revisors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional, incloent-hi especialistes tant d'origen nacional com internacional. Entre els revisors poden figurar ocasionalment membres del Consell Científic.

Criteris de política editorial

El Consell Editorial de la revista es reserva els drets d'acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d'introduir modificacions d'estil o retallar els textos que sobrepassin l'extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l'acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat: text totalment original, informació valuosa, repetició de resultats coneguts; b) actualitat i novetat; c) rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes concrets; d) significació per a l'avenç del coneixement científic; e) fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada;
) presentació: bona redacció, organització (coherència lògica i presentació material).

Procés de publicació

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, s'enviarà a l'autor principal la notificació d'acceptació o rebuig de la publicació del treball.

 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Lliure de càrregues als autors

Aquesta revista no cobra càrregues als autors ni per processament dels articles (APC) ni per la seua publicació.

 


Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i en anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

ISSN: 2013-9136 (edició electrònica); 0211-0784 (edició impresa).

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d'impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d'Informació de l'Avaluació de Revistes (MIAR) i s'indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca l'Emerging Sources Citation Index (WoS) i la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access Journals, Periodicals Index Online, Linguist list, RACO, Latindex i Dialnet.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).