HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista de l'Alguer?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

NORMES PER A LA REDACCIÓ D'ARTICLES PER A LA RdA

Els articles mecanografiats poden ser redactats en català o bé en una de les llengües científiques internacionals i no haurien de superar les 15 pàgines (o 3 si es tracta de recensions), amb 60 pulsacions per ratlla i 35 ratlles per pàgina.

Els autors han d'adjuntar un resum de 10/12 ratlles en una llengua científica diferent de la usada en el seu article. Convindria que els resums fossin redactats en italià, català o anglès.

Aconsellem també que les notes a peu de pàgina facin referència a les fonts arxivístiques o a l'obra del mmateix autor, mentre que recomanem que les indicacions bibliogràfiques siguin incloses en el text segons el sistema autor-any-pàgina (per ex.: GALLINA 1969, 49). Les citacions han de ser documentades sempre amb la pàgina de proced ència, mentre que els títols de llibres i de revistes han d'anar subratllats per indi car que es tracta de lletra cursiva.
Les contribucions acceptades seran retornades a llurs autors per a la correcció de les proves d'impremta.

Model de referències bibliogràfiques.
AA.DD., Els catalans a Sardenya, a cura de J. Carbonell i F.Manconi. Milà 1984.
A. GALLINA, Grammatica della lingua catalana, Barcellona 1969.
C. J. WITTLIN, The secret geometry of the Girona tapestry, dins "Catalan Review", vol. l, núm. 2, Barcelona 1986, pp. 125-144.

* Les abreviatures que es trobin dins les citacions de documents han de ser desenvolupades, amb o sense parentesis.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o OpenOffice.
  3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.