HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista de Tecnologia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

 
Normes de publicació

1. Objectius i característiques de la revista

La revista de tecnologia és una revista de la Societat Catalana de Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta revista, adreçada al col·lectiu de tècnics i estudiants de grau i de màster, publica articles de recerca i de divulgació sobre tecnologia i altres ciències frontereres. També inclou seccions i apartats sobre història, docència, documentació, actualitat, Internet i altres temàtiques.

2. Enviament i acceptació d’originals

Els originals s’han d’ajustar a aquestes normes de publicació i s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça: revista.sct@correu.iec.cat. La revista de tecnologia accepta la presentació de treballs originals en català que s’adiguin amb la línia editorial de la revista.
Els treballs poden ser articles de recerca o de divulgació originals o de revisió d’articles publicats anteriorment en altres mitjans, comunicacions breus, notes, ressenyes sobre publicacions i webs, etc. Atès que els lectors de la revista poden ser tècnics de qualsevol especialitat, es demana als autors que procurin que els seus articles puguin ser compresos per un públic tan ampli com sigui possible. Els autors dels articles han de donar fe que el treball no ha estat presentat ni publicat en cap altra revista o que, en tot cas, n’és una revisió. Els treballs rebuts que estiguin en procés d’aprovació per una altra revista quedaran invalidats. De manera excepcional, el Consell Editorial pot proposar i admetre, per la seva rellevància, la traducció d’un article difós en una altra publicació.
Els treballs seran revisats per dos experts (peer review) i poden ser acceptats, acceptats prèvia modificació o refusats. En el cas que s’accepti el treball però amb modificacions, els autors hauran d’atendre aquests canvis i retornar els treballs degudament modificats.

3. Característiques formals dels treballs

Els treballs han de tenir les característiques formals següents:
 • Han d’estar escrits en català.
 • Poden ser articles breus (entre 700 i 1.000 paraules) o articles extensos (entre1.500 i 5.000 paraules).
 • El cos general del text ha de ser de 12 punts (del tipus de lletra Times New Roman o Arial).
 • L’interlineat ha de ser d’1,5 punts
 • Les pàgines han d’anar numerades correlativament.
 • Els textos han d’estar escrits amb el processador de
 • textos Microsoft Word o un altre processador compatible.
 • S’ha d’enviar el text en suport electrònic.
 • S’ha d’enviar una sola carpeta per article, que ha de contenir el text amb les imatges incloses on corresponguin i també les mateixes imatges en arxius a banda del text.
 • En els treballs només es poden utilitzar les unitats del sistema internacional (SI).
Els treballs han de tenir els continguts següents:
 • Títol de l’article en català i en anglès. No s’han d’utilitzar abreviacions en el títol.
 • Nom i cognoms de l’autor, lloc d’adscripció (per exemple, departament i universitat), ciutat i país, i adreça de correspondència. En el cas que hi hagi més d’un autor, caldrà marcar l’autor de correspondència amb un asterisc.
 • Resum en català i en anglès (abstract) entre 100 i 150 paraules cadascun i entre 3 i 6 paraules clau en català i en anglès (keywords).
 • L’estructura del treball, en el cas dels articles de recerca, s’hauria d’ajustar, en la mesura del possible, als apartats següents: introducció, resultats i discussió, conclusions, agraïments, bibliografia i notes. a) Introducció: ha d’incloure els fonaments i el propòsit de l’estudi i ha d’utilitzar les citacions bibliogràfiques estrictament necessàries. b) Resultats i discussió: s’han d’exposar les opinions sobre el tema, s’han de descriure els resultats més rellevants i s’han de comparar amb els de treballs anteriors sobre el mateix tema. c) Conclusions: s’han de resumir els resultats obtinguts i també s’han de donar idees o perspectives de futur. d) Agraïments: s’ha d’agrair la col·laboració de les persones que hagin fet contribucions substancials en l’estudi i també s’ha d’especificar la font de finançament de la recerca. e) Bibliografia: ha d’aparèixer al final del treball ordenada alfabèticament segons el cognom dels autors: 
Articles de revista

Haberman, B.; Yehezkel, C.; Salzer, H. (2009). «Making the computing professional domain more attractive: An outreach program for prospective students». International Journal of Engineering Education, núm. 25 (3), p. 534-546.
Casado, M. P. (2011). «ATLAS: una eina per descobrir la física fonamental de l’Univers mitjançant el gran col·lisionador d’hadrons (LHC)». Revista de Tecnologia
[en línia], núm. 4, p. 4-11. <http://revistes.iec.cat/index.php/RTEC> [Consulta: 15 octubre 2020].

Llibres o monografies

Castells, M. (2000). La era de la información. Vol. 1: La sociedad red. 2a ed. Madrid: Alianza.

Stone, W.; Juberts, M.; Daga lakis, N.; Stone, J.; Gorman, J. (2004). Performance analysis of next generation LADAR for manufacturing, construction and mobility [en línia]. National Institute of Standards and Technology. Building and Fire Research Laboratory. <http:// www.stoneaerospace.com/about us/NISTIR_7117_Final_Complete2.pdf> [Consulta: 8 agost 2020].

Capítols de llibres o monografies

Kollock, P. (2003). «Regalos y bienes públicos en el ciberespacio». A: Smith, M. A.; Kollock, P. (ed.). Comunidades en el ciberespacio. Barcelona: UOC, p. 259-282.

Area, M. (2009). «Las tecnologías de la información y comunicación en la educación. De la enseñanza asistida por ordenador al e-learning». A: Manual electrónico: Introducción a la tecnología educativa [en línia]. Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna <https://campusvirtual.ull.es/ocw/file.php/4/ebookte. pdf> [Consulta: 6 abril 2020].

f) Notes: s’han d’introduir com a notes a peu de pàgina i han de seguir una numeració contínua al llarg de tot l’article. El cos de la lletra ha de ser de 10 punts.

4. Característiques formals dels gràfics i les taules

Els gràfics i les taules que es facin servir en els treballs han de tenir les característiques següents:

 • Han d’estar en format obert, que es puguin manipular (no en format d’imatge); per exemple, un full de càlcul si s’han fet amb aquesta eina.
 • Els gràfics han de tenir un peu que n’identifiqui el contingut i també la font d’on s’ha extret la informació. Dins del text caldria remetre al gràfic corresponent. Han d’anar numerats correlativament d’acord amb l’ordre en què apareixen en el text.
 • Els gràfics s’han de lliurar en arxius a banda del text, però també han d’estar inclosos en el text, al lloc on han d’aparèixer dins de l’article.
 • Les taules han de tenir un títol, situat en la part superior, que n’ha d’explicar en detall el contingut i també la font d’on s’ha extret la informació. Dins del text caldria remetre a la taula corresponent. Han d’anar numerades correlativament d’acord amb l’ordre en què apareixen en el text.
 • Si les taules han estat elaborades fora del document, s’han de lliurar en arxius a banda del text, però també han d’estar incloses en el text, al lloc on han d’aparèixer dins de l’article. Si les taules s’han fet directament en el document, no cal lliurar-les a banda.
 • Es recomana posar com a màxim 10 imatges (entre taules i gràfics) per article. 

5. Característiques formals de les imatges

Les imatges (fotografies, il·lustracions, etc.) que es facin servir en els treballs han de tenir les característiques següents:
 • Han d’estar en format JPG.
 • S’han de lliurar en arxius a banda del text, però també han d’estar incloses en el text, al lloc on han d’aparèixer dins de l’article.
 • Han de tenir un peu que identifiqui el contingut de cada imatge i també la font d’on s’ha extret la informació.
 • Han d’anar numerades correlativament d’acord amb l’ordre en què apareixen en el text.
 • Les fotografies han de tenir una qualitat mínimade 300 ppp.
6. Drets d’autor i responsabilitats

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors. Els autors, en el moment de lliurar els articles a la REVISTA DE TECNOLOGIA per a sol·licitar-ne la publicació, accepten els termes següents:
 • Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Tecnologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a la REVISTA DE TECNOLOGIA.
 • Els autors responen davant la Societat Catalana de Tecnologia de l’autoria i l’originalitat dels articles presentats.
 • És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 • La Societat Catalana de Tecnologia està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 • Els continguts publicats a la revista estan subjectes (llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic) a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obraderivada.
 • La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.
7. Protecció de dades personals

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades  de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la REVISTA DE TECNOLOGIA. Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors. Els autors, en el moment de lliurar els articles a la REVISTA DE TECNOLOGIA per a sol·licitar-ne la publicació, accepten els termes següents:

 • Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Tecnologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a la REVISTA DE TECNOLOGIA.
 • Els autors responen davant la Societat Catalana de Tecnologia de l’autoria i l’originalitat dels articles presentats.
 • És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 • La Societat Catalana de Tecnologia està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 • Els continguts publicats a la revista estan subjectes (llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic) a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obraderivada.
 • La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

7. Protecció de dades personals

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades  de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la REVISTA DE TECNOLOGIA. Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 


Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.


Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2013-9861 (edició electrònica)

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a:  

Adreça postal

Revista Tecnologia
Societat Catalana de Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del   Carme 47,
08011 Barcelona
Telèfon: +34 933 248 581
Fax: +34 932 701 180
Adreça electrònica:
sct@iec.cat

http://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/index