HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Arxiu de Textos Catalans Antics és un anuari destinat a publicar edicions, estudis i exposicions de ciència positiva, sense excloure altres tipus de recerca, entorn d’autors i obres d’autors catalans o anònimes anteriors al segle XIX, qualsevol que sigui la llengua en què foren escrites, atesa la trajectòria històrica i l’arrelament dels catalans en diverses parts del món durant el període ací contemplat.

L’anuari s’adreça a la comunitat científica internacional que treballa en el camp de les humanitats i les ciències i tècniques del seu àmbit. Les pàgines d’ATCA són obertes, doncs, a edicions de textos, a estudis sobre autors i obres anònimes, a traduccions i a d’altres aportacions que facin referència als autors, les obres anònimes i les traduccions, com és ara descripcions de manuscrits, d’incunables, de llibres antics, notícies sobre obres i llurs fonts, sobre copistes, obradors, estudis de paleografia, miniatura, tipografia, bibliògrafs, llibreters, marxants de llibres, biblioteques i institucions pedagògiques.

Els continguts temàtics de la publicació s’estenen a tot l’arc geogràfic i històric on s’ha desplegat la llengua catalana i a tot el conjunt de regnes i terres que formaren part de la Corona catalano-aragonesa. Igualment abasta els estudis relatius a textos d’autors no catalans i a obres anònimes no catalanes relacionades amb l’àmbit geogràfic i històric esmentat.

Atès que són molts arreu del món els estudiosos que conreen el camp d’estudi esmentat, ATCA dedica també les seves pàgines a fer conèixer els treballs d’altri mitjançant butlletins i recensions.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes i documents

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recensions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Revisió interna d'articles

El Consell de Redacció decidirà quins articles seran publicables, després d’una primera valoració editorial que consistirà a comprovar: a) l’adequació a l’àmbit temàtic i d’interès d’ATCA; b) el compliment dels requisits de presentació formal exigits en les normes de publicació de la revista.

Revisió externa d'articles

Seran sotmesos a revisió aparellada externa els articles originals. Un cop l'article s'hagi considerat apte per a la publicació, el Consell de Redacció l'enviarà a avaluar a dos revisors experts externs, un dels quals pot ser membre del Consell Assessor, de manera confidencial i anònima (doble cec). En el cas de judicis dispars entre els avaluadors, el treball es remetrà a un tercer.

Criteris de selecció d'avaluadors

La selecció dels avaluadors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional per dur a terme aquesta tasca, incloent-hi especialistes d'àmbit nacional com internacional. 

Procés d'acceptació i publicació

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, s'enviarà a l'autor principal la notificació d'acceptació i publicació del treball.

Temps mitjà per a l'avaluació: 4 mesos.

 

Freqüència de publicació

Arxiu de Textos Catalans Antics té periodicitat anual. El mes de publicació de la revista és desembre.

En cada article publicat apareixerà la data de recepció i d'acceptació per part del Consell de Redacció.

 

Política d’accés lliure

Arxiu de Textos Catalans Antics proporciona accés lliure i immediat als seus continguts (amb les versions avaluades positivament i, si s’ha escaigut, esmenades dels articles presentats) abans de la seva  publicació en paper, a través del seu URL (http://revistes.iec.cat/index.php/ATCA/index), basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició de la ciutadania de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques

Els Consells de redacció i assessor de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) sosté un ferm compromís amb la comunitat científica d’assegurar el compliment dels més alts estàndards ètics i de qualitat dels treballs que publica. Amb la finalitat de regular aquests aspectes, s’acull al Codi de conducta i bones pràctiques establert pel Committee on Publication Ethics (COPE), Core Practices (https://publicationethics.org/core-practices).
En compliment d’aquest codi ATCA destaca un seguit de principis bàsics per les parts implicades en la gestió i difusió dels resultats científics: editors, avaluadors i autors.

1. EDITORS

Decisions editorials

Els editors de la revista són responsables de satisfer les necessitats de tots els involucrats en el procés d’edició, de la forma més íntegra i ètica possible, establint mecanismes, revisats periòdicament, per tal d’assegurar la qualitat de la publicació.

Principis ètics

El Consell de redacció sempre avaluarà els manuscrits pel seu contingut intel·lectual. Les decisions editorials seran motivades i es basaran en la importància, originalitat, validesa de l’estudi, afinitat a la línia temàtica de la revista i compliment de les directrius per a autors i no es veuran afectades per raons de nacionalitat, ètnia, orientació sexual, creences polítiques, raça, religió o filiació institucional de l’autoria.

Confidencialitat

El Consell de redacció no revelarà cap informació sobre les contribucions trameses excepte a l’autor, als avaluadors, als potencials avaluadors o al Consell assessor. ATCA no farà ús indegut del material inèdit que rebi.

2. AVALUADORS

Contribució a les decisions editorials

Els avaluadors contribueixen en les decisions editorials i, a través de la comunicació editorial amb l’autor, també poden ajudar a millorar el manuscrit.

Puntualitat

Qualsevol avaluador seleccionat que no se senti capacitat per revisar la investigació desenvolupada en el manuscrit o que sigui conscient que no podrà dur a terme la imminent revisió haurà de notificar-ho a l’editor i excusar-se del procés de revisió.

Confidencialitat

Els manuscrits tramesos a l’avaluador han de ser tractats com a documents confidencials. Aquests no han de ser mostrats o discutits amb persones externes, si no és amb l’autorització de l’editor.

Estàndards d’objectivitat

L’avaluació encarregada ha de ser honesta, constructiva i de qualitat. La crítica personal a l’autor és inapropiada. Els revisors han d’expressar el seu punt de vista amb claredat i de manera argumentada.

Reconeixements de fonts

Els avaluadors informaran de la identificació de treballs publicats científics rellevants que no hagin estat citats per l’autoria. L’avaluador haurà d’advertir a l’editor de qualsevol similaritat substancial o interferència entre el manuscrit sota revisió i qualsevol altra publicació de la que tingui coneixement personal.

Conflicte d’interès

La informació o idees privilegiades obtingudes a través del procés d’avaluació han de mantenir-se en la confidencialitat i no utilitzar-se en interès propi. Els avaluadors no hauran d’acceptar manuscrits si existeix conflicte d’interessos resultants de la relació competitiva o col·laborativa amb els autors.

3. AUTORIA

Conducta ètica

S’exigeix als autors la conducta íntegra, ètica i responsable que declara i persegueix ATCA. Tots i cadascun dels autors interessats a publicar en la revista hauran de certificar la seva expressa conformitat amb aquesta Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques.

Originalitat, plagi i autoplagi

Els autors s’asseguraran de trametre textos completament originals i adaptats a les normes d’edició de l’ATCA i es comprometen a adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar una avaluació per parells anònima. Declararan que les seves trameses no han estat publicades prèviament, ni es troben sotmeses a consideració per cap altra revista, ni tampoc ho seran mentre estiguin en fase d’avaluació a ATCA.
Els autors no enviaran manuscrits basats essencialment en investigacions publicades prèviament per ells mateixos en altres revistes o publicacions científiques. Trametre el mateix manuscrit a més d’una revista constitueix un comportament de publicació no ètic i, per tant, no acceptable. El plagi, l’autoplagi, la publicació múltiple o redundant, així com la invenció o manipulació de dades constitueixen faltes greus d’ètica i es consideren fraus científics per a ATCA. Si es detectés algun cas o indici de plagi es prendrà en consideració i s’adoptaran les mesures oportunes, essent possible, entre altres, eliminar treballs ja publicats.

Fonts d’informació

El reconeixement adequat del treball d’altri sempre ha de ser explícit. Els autors hauran d’identificar i citar en la bibliografia les fonts originals o publicacions que han estat fonamentals per a la seva investigació i redacció dels continguts. En tot cas, els autors s’asseguraran de no incomplir els drets de propietat intel·lectual del possible material que emprin en els seus textos i sigui aliè a la seva autoria. Seran, a més, responsables a tots els efectes de les opinions reflectides en el manuscrit tramès per a la seva publicació.

Errors significatius en treballs publicats

Quan un autor descobreix un error greu o significatiu en el seu treball és la seva obligació comunicar-ho als responsables de la revista de manera immediata per tal de modificar el manuscrit, retirar-lo, retractar-se o publicar una fe d’errades
Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2013-9535 (edició electrònica); 0211-9811 (edició impresa).

 

Arxiu de Textos Catalans Antics
Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona